• Web Pro

  2014_01_19/web-pro.jpg

  1 Ana Sayfa
  İsteğe bağlı sayıda alt sayfa
  JavaScript Teknolojisi
  4 Güncelleme
  Access yada MySQL veritabanı
  ASP/PHP Tasarım

  Fiyat: 500 TL

 • Web Lite

  2014_01_19/web-lite.jpg

  1 Ana Sayfa

  4 Alt Sayfa
  1 Güncelleme
  HTML Tasarım

  Fiyat: 150 TL

 • Bilmer 2180-M

  2013_02_09/1360431329_kasa_2180-m.jpg

  Masaüstü bilgisayar

  Celeron 2.4 işlemci

  768 mb DDR 400 ram

  40GB Harddisk

  Fiyat: 200 TL

 • HP 92A TONER

  2013_02_09/1360429938_hp92a_toner.jpg

  Hp Laser 92A Toner (Orjinal)

  Uyumlu olduğu modeller:

  Hp LaserJet 1100, 3200, 3220

  100 TL

Bilgisayar Merkezi - Hoşgeldiniz

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ

 

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET
SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİĞE aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu
sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması
için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından
açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe,
denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların
yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve
esasları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bilgi toplumu hizmeti: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli veya bedelsiz
olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri,
c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum
Protokolü Sunucusunu,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun
4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
d) ISO/IEC (International Organisation for Standardisation/International Electrotechnical
Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik
Komitesini,
e) İnternet sitesi: Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe sahip
elektronik platformu,
f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
g) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 81 inci maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
ğ) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri
tabanını da içeren bilgi sistemini,
h) Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS): Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu
Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime
açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve
arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk
tüzel kişisini,
ı) MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil
numarayı,
i) Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
j) SİL: Sertifika İptal Listesini,
k) Şirket: Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime
tabi sermaye şirketlerini,
l) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas
sözleşmeyi, limited şirketlerde ise şirket sözleşmesini,
m) Yönlendirilmiş mesaj: İnternet sitesinin Kanunun 1524 üncü maddesinin amaçlarına
özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak
kabul edilen her türlü içeriği,
n) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İnternet Sitesi Açma ve Destek Hizmeti Alma
İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin
kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi
açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye
şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve
bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(3) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine
getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
(4) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil
edilir.
İnternet sitesinde yayımlanan içerik
MADDE 6 – (1) İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet
sitesinde sürekli olarak yayımlanır.
a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde
müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve
soyadları.
b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde
müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi
tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama,
seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte
tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş
şubesi.
(2) Birinci fıkra uyarınca yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin
yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.(3) Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme
raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları
ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde
internet sitesine konur.
b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu
belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin
ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine
konur.
c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için
talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan,
birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
ç) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca
bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık
faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve
bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair
ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
d) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat
verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla
üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
e) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
f) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
g) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
ğ) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların
müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine
yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
h) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı
tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.ı) Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal
temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
i) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü,
şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
j) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil
tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
k) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
l) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı,
çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî
değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan
haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar
ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan
tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
m) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim
kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
n) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri
ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar,
bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
o) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ö) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi
halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının
isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı
pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması
halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
p) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
r) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya dayerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu
konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye
çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
s) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci
maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama,
gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ş) Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin
kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi
sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de
ilan edilir.
t) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu
üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların,
sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye
şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
u) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ü) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı
olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay
sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
v) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
y) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda
birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
z) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil
şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
aa) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan
tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
bb) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının
gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl
hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beşgün içinde internet sitesine konur.
cc) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde
yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından
onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
çç) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
dd) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
ee) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik
ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde,
elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
(4) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş
mesaj zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir.
(5) Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta
öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı
MADDE 7 – (1) MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine
bağlıdır.
(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler
için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
(3) MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci
maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.
MTHS’nin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) MTHS;
a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafazaetme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde
Bakanlığa bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile
entegrasyonunu gerçekleştirmekle,
yükümlüdür.
Rapor
MADDE 9 – (1) MTHS, Bakanlığa her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin
verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair bir rapor verir.
(2) Bakanlık tarafından münhasıran MTHS faaliyetine ilişkin istenecek diğer bilgi ve
belgelerin de verilmesi gerekir.
Şirketlerin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri
uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık
tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda
MTHS’ye bildirir.
(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün
şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından
kolay bulunabilmesi için, ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı" şeklinde
bir ibareye yer verilir.
(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet
sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi
işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.
(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere
erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden
yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan
adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.
(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve
belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.
(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar
ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.
Teknik hususlar ve güvenlik kriterleriMADDE 11 – (1) Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle
yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma
planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip
olmaları gerekir.
(2) Şirketler ve MTHS’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını
öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini,
değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
(3) Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri
merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri
gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt
dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
a) ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
b) Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.
(5) Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299
sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer
alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza
Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik
İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması
gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.
Elektronik arşivleme
MADDE 12 – (1) İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre
öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre
ile elektronik olarak arşivlenir.
(2) İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması
Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve
standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.
(3) İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve
zaman damgası kullanılır.
Ücretlerin tespiti
MADDE 13 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlereverilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını
belirlemeye yetkilidir.
Teknik rapor
MADDE 14 – (1) Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu
Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, ikinci fıkrada
belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik
raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca
kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.
(2) Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor,
iki yılda bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır.
(3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen
hususlara uygunluğu tespit edilir.
Bakanlık izni
MADDE 15 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, MTHS olma talebini içeren dilekçeyi 14 üncü
madde uyarınca aldığı teknik raporla birlikte Bakanlığa ibraz etmek suretiyle izin
talebinde bulunurlar. Ancak MTHS hizmeti vermek için izin başvurusunda bulunan
sermaye şirketlerinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi
bilgilerini özgüleyecekleri internet sitesine sahip olmaları gerekir.
(2) Bakanlık, izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır. İzin şartlarını eksiksiz olarak
yerine getiren MTHS’ye Bakanlıkça faaliyet izni verilir.
(3) Bakanlık, inceleme sonucunda izin şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya
yerine getirilmediğini tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine, bir ayı
geçmemek üzere süre verebilir. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmesi halinde ikinci
fıkra uyarınca faaliyet izni verilir.
MTHS’lerin faaliyetlerinin sona ermesi
MADDE 16 – (1) MTHS’lerin faaliyetinin devamı sırasında; 11 inci maddede yer alan
faaliyet şartlarından birinin veya birkaçının kaybedildiğinin yenilenen teknik raporda
tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından MTHS’ye bu eksikliğin giderilmesi için üç
aya kadar süre verilir. Gerekli hallerde MTHS’ye bir ayı aşmamak üzere ek süre
verilebilir. Verilen süreler içinde MTHS’nin faaliyeti sadece sözleşme yaptığı şirketlere
hizmet vermekle sınırlı olmak üzere devam eder. Ancak MTHS, hizmet verdiği şirketlere
teknik raporla tespit edilen eksiklikleri kayıtlı elektronik posta yoluyla derhal bildirmekle
yükümlüdür. Verilen süreler içinde eksikliğin giderilmemesi halinde MTHS’nin
faaliyetine Bakanlık tarafından son verilir.

PDF olarak indir.

En Son Alıntılar

Ne aramıştınız?